BOPEDIA

INTEGRITETSSKYDDSPOLICY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehåll

 

1.     Vi som behandlar dina personuppgifter. 3

2.     Vem informationen riktar sig till 3

3.     Utgivaransvar. 3

3.1.      Tjänsternas syfte. 3

3.2.      Grundlagsskyddad databas. 4

3.3.      Innehåll som omfattas. 4

4.     Dina rättigheter. 5

4.1.      Rätt att få din information raderad. 5

4.2.      Rätt att bli informerad. 5

4.3.      Rätt att få tillgång till dina personuppgifter. 5

4.4.      Rätt att få tillgång till och flytta dina personuppgifter till annan mottagare. 5

4.5.      Rätt till rättelse. 5

4.6.      Rätt till begränsning av behandling. 6

4.7.      Rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. 6

4.8.      Rätt att återkalla ditt samtycke. 6

4.9.      Rätt att lämna in ett klagomål 6

5.     Personuppgifter som vi behandlar uppdelat på kategori av besökare och Tjänsterna med angivelse av syfte, laglig grund samt tid för behandling. 6

5.1.      Allmänt när du besöker Webbplatsen. 6

5.2.      När du skapar konto på Webbplatsen och i Appen (utöver vad som framgår ovan) 7

5.3.      Mäklarsök. 8

5.4.      BRF-hjälpen. 11

5.5.      Bostadsnyheter. 12

6.     MSFU:s behandling av personuppgifter när du kontaktar oss. 13

6.1.      Om du är kund till ett fastighetsmäklarföretag. 13

6.2.      Om du är representant för ett fastighetsmäklarföretag och/eller är fastighetsmäklare. 14

6.3.      Om du är besökare av Webbplatsen och/eller Appen. 14

6.4.      Om du kontaktar oss i ett kundtjänstärende via info@bopedia.se. 14

7.     Vilka vi delar dina personuppgifter med. 15

8.     Var lagrar vi dina personuppgifter och skyddsåtgärder. 16

9.     Automatiskt beslutsfattande. 16

10.        Uppdatering av denna integritetspolicy. 16

 

 

Senast uppdaterad: 2022-12-19

1.    Vi som behandlar dina personuppgifter

 

Mäklarsamfundet Utveckling i Sverige AB är ansvarigt för behandlingen av personuppgifter som förekommer i Bopedias, vid var tid annonserade och i detta dokument redovisade, tjänster i både Bopedias app (”Appen”) och via www.bopedia.se  (”Webbplatsen” samt att tjänster som erbjuds i Appen och på Webbplatsen tillsammans benämns som ”Tjänsterna”) är Mäklarsamfundet Utveckling i Sverige AB har org.nr 559256-2515, besöksadressen Råsundavägen 4, 169 67 Solna och utdelningsadressen Box 1487, 171 28 Solna (”MSFU”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”).

 

Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att maila oss på integritet@bopedia.se.

 

2.    Vem informationen riktar sig till

 

Informationen i detta dokument riktar sig till dig, i tillämpliga delar, utifrån olika relationer du har med oss, exempelvis när du är

 

·       Besökare av Webbplatsen

·       Användare av Appen

·       Representant för fastighetsmäklarföretag, med anställda fastighetsmäklare anslutna till branschorganisationen Mäklarsamfundet, som använder Bopedias Tjänster

·       Fastighetsmäklare verksam vid ett fastighetsmäklarföretag anslutet till Tjänsterna

·       Fastighetsmäklarföretag med fastighetsmäklare som ej är anslutna till Mäklarsamfundet, som delar data till Svensk Mäklarstatistik AB (“Svensk Mäklarstatistik”)

·       Representant för en svensk bostadsrättförening

·       Publicist som har publicerat skrift på Bopedia

·       Person som söker kontakt med oss via support@bopedia.se

 

3.    Utgivaransvar

3.1.           Tjänsternas syfte

Våra Tjänster är till för allmänheten och de fastighetsmäklarföretag som är anslutna till branschorganisationen Mäklarsamfundet. Syftet med tillhandahållandet av Tjänsterna är att stärka anseendet för fastighetsmäklarbranschen och skapa allmännytta genom att bidra till ökad kunskap om den svenska bostadsmarknaden.

 

För att uppfylla dessa syften och tillhandahålla Tjänsterna har MSFU erhållit godkännanden från de olika fastighetsmäklarföretag, som är anslutna till branchorganisationen Mäklarsamfundet, att inhämta vissa data avseende genomförda försäljningar, och övriga data hänförande till försäljningsobjekt, från Svensk Mäklarstatistik. Fastighetsmäklarföretagens lagliga grund för överföring av data till Svensk Mäklarstatistik, bland annat i syfte att Svensk Mäklarstatistik ska dela data med MSFU, framgår av varje enskilt fastighetsmäklarföretags personuppgiftsinformation.

 

Data som MSFU inhämtar från Svensk Mäklarstatistik innehåller indirekta personuppgifter. Indirekta personuppgifter är flera uppgifter som i kombination med varandra kan användas för att identifiera en individ. Det kan exempelvis vara bostadsort, fastighetsbeteckning eller information om försäljningspris på ett bostadsobjekt. Som exempel kan nämnas att om orten är liten och det bara finns en person som historiskt sålt en bostad, kan uppgifter om bostadsort och notis om en genomförd försäljning vara tillräcklig information för att identifiera en person.

 

MSFU innehar ett utgivningsbevis för den databas – d.v.s. en samling av information lagrad för automatiserad behandling – som vi använder för tillhandahållande av Tjänsterna som innehåller indirekta personuppgifter. Nedan berättar vi mer om vad det innebär och redogör även för vår behandling av personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (”GDPR”).

 

3.2.           Grundlagsskyddad databas

Informationen vi tillhandahåller på Webbplatsen och i Appen är en databas för vilken ett utgivningsbevis har utfärdats av Myndigheten för press, radio och TV. Databasen skyddas därför av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) vilket betyder att databasen har ett grundlagsskydd. Grundlagsskyddet innebär bl.a. att utsedd utgivare ansvarar för innehållet. En effekt av grundlagsskyddets tillämplighet är att GDPR inte gäller om ett företag med utgivningsbevis inte behandlar särskilt integritetskänsliga uppgifter. På Myndigheten för press, radio och TV:s webbplats, www.mprt.se, kan du läsa mer om utgivningsbevis.

Ansvarig utgivare för Bopedia är Kenneth Ivarsson, utsedd av MSFU. Du når ansvarig utgivare på kenneth.ivarsson@maklarsamfundet-utveckling.se.

 

3.3.           Innehåll som omfattas

De delar av Bopedia som omfattas av MSFU:s utgivaransvar är:

-          Mäklarsök

-          BRF-hjälpen

-          Bostadsnyheter, inklusive slutprisinformation

Utgivaransvaret omfattar endast information som finns direkt publicerat på Webbplatsen och i Appen med följande undantag:

i)                     I Tjänsterna finns information som användare lagt in och/eller ändrat – s.k. användargenererat innehåll. En del av den informationen granskas av MSFU och omfattas därmed av grundlagsskyddet. MSFU:s granskning av användargenererat innehåll kan innebära en publiceringsfördröjning på upp till 72 timmar. Användargenererat innehåll som inte granskas av MSFU är uppmärkt på ett sådant sätt att det framgår vilken som är källan. Sådant användargenererat innehåll omfattas inte av grundlagsskyddet. Du kan anmäla användargenererat innehåll till kenneth.ivarsson@maklarsamfundet-utveckling.se.

 

ii)                    I Tjänsterna förekommer innehåll som tillhandahålls av externa källor och samarbetspartners, s.k. externt material. Sådant material omfattas inte av grundlagsskyddet och därmed inte av MSFU:s utgivaransvar.

 

iii)                 MSFU ansvarar inte för innehållet i hyperlänkar som leder användare till webbplats som innehas av tredje man. MSFU ansvarar inte heller för innehållet på sådana webbplatser.

 

 

4.    Dina rättigheter

 

Vi har valt att anpassa vår verksamhet och behandling av personuppgifter för att i största möjliga mån följa GDPR -  även i de fall vi inte har en skyldighet till det med anledning av vårt utgivningsbevis - samt tillse att de aktörer som ger oss tillåtelse att inhämta deras data kan efterleva sina skyldigheter.

Enligt GDPR har du rätt till kontroll över dina egna personuppgifter och att få information direkt från den som behandlar dina personuppgifter om hur personuppgifterna behandlas. Vill du veta mer eller komma i kontakt med oss för att använda dig av någon av dina rättigheter? Kontakta oss på integritet@bopedia.se. Vi kan komma att be dig att verifiera dig genom att ställa ett par frågor i syfte att försäkra oss om att förfrågan om utövande av nedan rättigheter har inkommit från rätt person.

4.1.           Rätt att få din information raderad

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade. Denna rätt ger vi dig även när dina personuppgifter finns i vår databas som omfattas av MSFU:s utgivningsbevis.

Med anledning av MSFU:s utgivningsbevis för Bopedia måste vi spara ett s.k. exemplar av vår databas i minst sex månader från det att en publicering har tagits bort. Detta innebär att vi har krav i lag att behålla den raderade personuppgiften, i en back-up, i minst sex månader efter att vi har raderat den från Bopedia.

I vissa fall har vi ingen möjlighet att radera dina personuppgifter. Det beror i så fall på att uppgifterna antingen fortfarande är nödvändiga att behandla för det syfte för vilket de blev insamlade, att vårt intresse att fortsätta behandla uppgifterna väger tyngre än ditt intresse att få dem raderade, eller för att vi har krav i lag att behålla dem.

4.2.           Rätt att bli informerad

Du har rätt att bli informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi gör det genom denna integritetsskyddspolicy samt genom att svara på frågor från dig. Om du är kund till ett fastighetsmäklarföretag har du även rätt att erhålla information från fastighetsmäklarföretaget om deras överföring av dina personuppgifter, via Svensk Mäklarstatistik, till oss.

4.3.           Rätt att få tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att få reda på om MSFU behandlar dina personuppgifter och att få en kopia över dina personuppgifter, ett så kallat registerutdrag. Genom registerutdraget, får du veta vilken information vi har om dig och hur vi behandlar dina personuppgifter.

4.4.           Rätt att få tillgång till och flytta dina personuppgifter till annan mottagare

Du har rätt att begära en kopia över de personuppgifter vi har om dig, i ett maskinläsbart format. Detta för att du ska kunna flytta dina personuppgifter till en annan mottagare.

4.5.           Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att vi rättar felaktig eller ofullständig information om dig samt att vi kompletterar din information.

4.6.           Rätt till begränsning av behandling

Om du tycker att uppgifterna vi har om dig inte är korrekta, att vår behandling strider mot lag eller att vi inte behöver uppgifterna för ett specifikt syfte har du rätt att begära att vi begränsar vår behandling av de uppgifterna. Du kan också begära att vi inte ska behandla dina uppgifter under tiden som vi kontrollerar detta, eller under tiden vi kontrollerar om du har rätt att invända mot viss behandling som beskrivs nedan.

4.7.           Rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter

Du kan invända mot vår behandling av dina personuppgifter med hänvisning till dina personliga omständigheter.

4.8.           Rätt att återkalla ditt samtycke

Vår behandling av dina personuppgifter som är insamlade av s.k. cookies baseras till den största delen på samtycke från dig. Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att ange detta i menyn för cookies på Webbplatsen och även justera inställningar för cookies i din webbläsare. Läs mer i vår Cookiepolicy.

Om dina indirekta personuppgifter bestående av information om försäljning av fastighetsobjekt finns med i vår databas kan du också ha lämnat ett samtycke till ett fastighetsmäklarföretag som du är kund hos för överföring av dina personuppgifter till oss, via Svensk Mäklarstatistik. Om du återkallar ditt samtycke genom att kontakta respektive fastighetsmäklarföretag, kommer även vi att radera dina personuppgifter som vi erhållit av detta fastighetsmäklarföretag. Vi kan självklart hjälpa dig med detta om du tar kontakt med oss enligt vad som föreskrivs i första stycket i detta avsnitt och berättar vad du vill.

4.9.           Rätt att lämna in ett klagomål

Om du har ett klagomål avseende MSFU:s behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som du når på Box 8114, 104 20 Stockholm, www.imy.se.

 

5.    Personuppgifter som vi behandlar uppdelat på kategori av besökare och Tjänsterna med angivelse av syfte, laglig grund samt tid för behandling

 

5.1.           Allmänt när du besöker Webbplatsen

Om personuppgiften finns tillgänglig på Webbplatsen och/eller i Appen eller endast internt hos oss

Personuppgift

Vad vi använder personuppgiften till (syftet)

Varifrån personuppgiften kommer

Laglig grund eller uppgift om data omfattas av utgivningsbevis

Hur länge vi behandlar personuppgiften

Internt

Besökarens

beteendemönste

r på webbsidan

Lära känna

besökarens

beteendemönster vid

användning av

Bolagets webbsida i

syfte att förbättra

användarupplevelsen

Frivilliga

tredjepartscookies: Google Analytics 4 och CookieTractor.

Läs mer om cookies i vår Cookiepolicy.

Samtycke

Ditt lämnade

samtycke till

cookies gäller 30

dagar varpå du

efterfrågas att

lämna ett nytt

samtycke. Vi

raderar historiken

var 30e dag om vi

inte erhåller ett

nytt samtycke

från dig. Du har

alltid rätt att ta

tillbaka ditt

samtycke och

även att stänga av

samtliga cookies

genom att ange

detta i

inställningar i din

webbläsare, läs

om hur du ändrar

dina inställningar

avseende cookies

i vår Cookiepolicy.

 

Internt

Identifikationsfak

torer

Urskilja besökare på

webbplatsen.

Frivilliga

tredjepartscookies: Google Analytics 4 och CookieTractor.

Läs mer om cookies i vår Cookiepolicy.

Samtycke

Ditt lämnade

samtycke till

cookies gäller 30

dagar varpå du

efterfrågas att

lämna ett nytt

samtycke. Vi raderar historiken

var 30e dag om vi

inte erhåller ett

nytt samtycke

från dig. Du har

alltid rätt att ta

tillbaka ditt

samtycke och

även att stänga av

samtliga cookies

genom att ange

detta i

inställningar i din

webbläsare, läs

om hur du ändrar

dina inställningar

avseende cookies

i vår Cookiepolicy

 

 

5.2.           När du skapar konto på Webbplatsen och/eller i Appen (utöver vad som framgår ovan)

Om personuppgiften finns tillgänglig på Webbplatsen och/eller i Appen eller endast internt hos oss

Personuppgift

Vad vi använder personuppgiften till (syftet)

Varifrån personuppgiften kommer

Laglig grund eller uppgift om data omfattas av utgivningsbevis

Hur länge vi behandlar personuppgiften

Internt

E-postadress

För att identifiera dig som är företrädare för bostadsrättsförening (“BRF”) eller är publicist och tillse att du erhåller den kommunikationen inom ramen för Tjänsterna som du har valt.

Från dig personligen.

Uppfyllelse av avtal med dig.

Så länge som du har ett avtal om användning av Tjänsterna. Som längst behandlas personuppgiften 365 dagar + 90 dagar.

Internt

Personnummer

Används endast för att identifiera dig som en generell användare vid inloggning när du har ingått avtal (accepterat Användarvillkor) om användning av våra Tjänster.

BankID

Uppfyllelse av avtal (Användarvillkor) med dig. Om du inte accepterar avtalet kommer vi inte att spara personuppgiften.

Så länge som du har en aktiverad Tjänst, men som längst 365 dagar efter senast godkännande av användarvillkor.

Internt

Personnummer

För att identifiera den som har rätt att företräda en BRF.

Bisnode

Förberedelse inför ingående av avtal (Användarvillkor). Om du inte accepterar avtalet kommer vi inte att spara personuppgiften.

Så länge som person företräder BRF och som längst 365 dagar.

Internt

Mobilnummer

Bjuda in till tjänsten BRF-hjälpen som företrädare för BRF.

Bisnode eller annan Brf-företrädare.

Förberedelse inför ingående av avtal med företrädare för BRF.

Så länge som person företräder BRF och som längst 365 dagar.

Internt

Uppgift om registrerade bevakningar

För att tillhandahålla dig tjänsten Bopedias bevakningstjänst.

Från dig personligen.

Uppfyllelse av avtal med dig.

Så länge som du har en aktiverad bevakning i Tjänsten, men som längst 365 dagar efter senast godkännande av användarvillkor.

 

5.3.           Mäklarsök

Om personuppgiften finns tillgänglig på Webbplatsen och/eller i Appen eller endast internt hos oss

Personuppgift

Vad vi använder personuppgiften till (syftet)

Varifrån personuppgiften kommer

Laglig grund eller uppgift om data omfattas av utgivningsbevis

Hur länge vi behandlar personuppgiften

Webbplatsen

 

Appen

Förmedlingsobjektets geografiska identitet - t.ex. adress, koordinater.

 

Förmedlingsobjektets specifikation - t.ex. bostadskategori, storlek, våning.

 

Information kring förmedlade objekt - t.ex. försäljningsdatum, fastighetsmäklare, mäklarföretag.

Visa de bostadsförsäljningar som en viss fastighetsmäklare har genomfört samt för att visa de slutprisdata som förekommer i Appen.

Svensk Mäklarstatistik samt envar av mäklarsystemen Fasit, MSpecs, Vitec Express Säljstöd och Vitec Express Mäklarsystem.

Utgivningsbevis

Så länge vi tillhandahåller Mäklarsök eller så länge vi får ha kvar uppgiften för dig (se avsnitt 4 ”Rätt att få din information raderad” om hur länge vi måste spara uppgiften i en back-up).

Appen

Prisinformation kring försäljningen - t.ex. slutpris, månadsavgift.

 

Förmedlingsobjektets specifikation - t.ex. byggår, hiss.

 

Visa de bostadsförsäljningar som en viss fastighetsmäklare har genomfört samt för att publicera slutprisdata.

 

Svensk Mäklarstatistik

Utgivningsbevis

Så länge vi tillhandahåller Mäklarsök eller så länge vi får ha kvar uppgiften för dig (se avsnitt 4 ”Rätt att få din information raderad” om hur länge vi måste spara uppgiften i en back-up).

 

Webbplatsen

 

Appen

Fastighetsmäklares namn och efternamn samt kontors- och kontaktuppgifter

Tillhandahålla information om fastighetsmäklare i syfte att marknadsföra denna på Bopedia.

Svensk Mäklarstatistik samt envar av mäklarsystemen Fasit, MSpecs, Vitec Express Säljstöd och Vitec Express Mäklarsystem.

Utgivningsbevis

Så länge vi tillhandahåller Mäklarsök eller så länge vi får ha kvar uppgiften för dig (se avsnitt 4 ”Rätt att få din information raderad” om hur länge vi måste spara uppgiften i en back-up).

Internt

Fastighetsmäklarens reg.nr vid Mäklarsamfundet

Verifiera att fastighetsmäklare är ansluten till Mäklarsamfundet m.h.a. personnummer. Verifiera att fastighetsmäklaren finns registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen (“FMI”). FMI är den tillsynsmyndighet som kontrollerar att fastighetsmäklare utför sina uppdrag på ett korrekt sätt.

Mäklarsamfundets medlemsregister samt FMI

Berättigat intresse med hänsyn taget till vikten av säker identifiering av fastighetsmäklare och kontroll att allmänheten får en korrekt bild av respektive fastighetsmäklare.

Så länge ett mäklarsystem har uppgift om fastighetsmäklaren och vi har ett avtal med fastighetsmäklarföretaget om Tjänsterna. Anrop till envar av mäklarsystemen sker en gång per dygn. Vid identifiering att en fastighetsmäklare inte längre tillhör ett specifikt mäklarkontor, raderas personuppgiften inom 30 dagar. 

Webbplatsen

 

Appen

Fastighetsmäklarens tillhörighet till fastighetsmäklarorganisation

Tillhandahålla information om vilka fastighetsmäklare som har att följa etiska regler som beslutats av Mäklarsamfundet.

Mäklarsamfundets medlemsregister

Utgivningsbevis

Så länge vi tillhandahåller Mäklarsök eller så länge vi får ha kvar uppgiften för dig (se avsnitt 4 ”Rätt att få din information raderad” om hur länge vi måste spara uppgiften i en back-up).

Webbplatsen

 

Appen

Fastighetsmäklarens medlemsregistrering i FMI-registret

Tillhandahålla information om att fastighetsmäklare är registrerade hos FMI.

Mäklarsamfundets medlemsregister samt FMI

Utgivningsbevis

Så länge vi tillhandahåller Mäklarsök eller så länge vi får ha kvar uppgiften för dig (se avsnitt 4 ”Rätt att få din information raderad” om hur länge vi måste spara uppgiften i en back-up).

Webbplatsen

 

Appen

Fastighetsmäklarens förmedlade objekt med angivelse av vad som framgår för förmedlade objekt ovan i denna tabell.

Tillhandahålla information om fastighetsmäklare i syfte att marknadsföra denna på Bopedia.

Mäklarstatistik

Utgivningsbevis

Så länge vi tillhandahåller Mäklarsök eller så länge vi får ha kvar uppgiften för dig (se avsnitt 4 ”Rätt att få din information raderad” om hur länge vi måste spara uppgiften i en back-up).

 

5.4.           BRF-hjälpen

Om personuppgiften finns tillgänglig på Webbplatsen och/eller i Appen eller endast internt hos oss

Personuppgift

Vad vi använder personuppgiften till (syftet)

Varifrån personuppgiften kommer

Laglig grund eller uppgift om data omfattas av utgivningsbevis

Hur länge vi behandlar personuppgiften

Internt

Namn och efternamn på företrädare för BRF, eller den som BRF utser som kontaktperson.

Tillhandahålla tjänsten BRF-hjälpen.

 

Upplysa fastighetsmäklare om hur dessa får kontakt med en BRF.

Bisnode eller företrädare för BRF, eller den som BRF utser som kontaktperson.

Förberedande av ingående av avtal / uppfyllande av avtal (Användarvillkor) mellan MSFU och BRF / Berättigat intresse

Under tiden MSFU har ett avtal med BRF om Tjänsterna och så länge som personen är en företrädare eller kontaktperson för BRF. Anrop till Bisnode för att säkerställa att sådan person fortsatt är företrädare eller kontaktperson för BRF sker en gång per dygn. Om anropet anger att sådan person inte längre är företrädare eller kontaktperson för BRF raderas personuppgiften omedelbart.

Internt

E-postadress och/eller mobilnummer till företrädare för BRF, eller den som BRF utser som kontaktperson. 

För att kunna marknadsföra våra Tjänster.

Bisnode eller företrädare för BRF, eller den som BRF utser som kontaktperson.

Berättigat intresse

Personuppgiften raderas 30 dagar efter att mailadressen inte längre är aktuell för företrädaren för BRF. Personuppgiften raderas även inom 3 arbetsdagar efter att företrädaren för BRF har avsagts sig vår marknadsföring. Som längst behandlas personuppgiften 365 dagar + 90 dagar.

 

5.5.           Bostadsnyheter

Om personuppgiften finns tillgänglig på Webbplatsen och/eller i Appen eller internt hos oss

Personuppgift

Vad vi använder personuppgiften till (syftet)

Varifrån personuppgiften kommer

Laglig grund eller uppgift om data omfattas av utgivningsbevis

Hur länge vi behandlar personuppgiften

Webbplatsen

 

Appen

Namn och efternamn på publicist av inlägget.

Upplysa läsaren om publicist av inlägget.

Publicist av respektive inlägg.

Utgivningsbevis

Så länge vi tillhandahåller Bostadsnyheter eller så länge vi får ha kvar uppgiften för dig (se avsnitt 4 ”Rätt att få din information raderad” om hur länge vi måste spara uppgiften i en back-up).

Appen

Personuppgifter som framgår ur kungörelse om bygglov - t.ex. fastighetsbeteckning, kommun.

Tillhandahålla information om, i Post och Inrikes Tidningar, publicerade kungörelser om bygglov.

Bolagsverket/

Post och Inrikes Tidningar

Utgivningsbevis

Så länge vi tillhandahåller Bostadsnyheter eller så länge vi får ha kvar uppgiften för dig (se avsnitt 4 ”Rätt att få din information raderad” om hur länge vi måste spara uppgiften i en back-up).

Internt

E-postadress

Hantera avtalsförhållande med publicist.

Publicist av respektive inlägg.

Berättigat intresse / Uppfyllande av avtal mellan publicist och MSFU.

Så länge som du har en aktiverad Tjänst, men som längst 365 dagar efter senast godkännande av användarvillkor.

 

6.    MSFU:s behandling av personuppgifter när du kontaktar oss

 

När du tar kontakt med oss via integritet@bopedia.se för att utöva någon av dina rättigheter enligt avsnitt 4 inhämtar vi vissa personuppgifter från dig i syfte att försäkra oss om att förfrågan om utövande av rättighet har inkommit från rätt person. För sådan identifiering inhämtar vi följande personuppgifter:

6.1.           Om du är kund till ett fastighetsmäklarföretag

Personuppgift

Vad vi använder personuppgiften till (syftet)

Varifrån personuppgiften kommer

Laglig grund

Hur länge vi behandlar personuppgiften

Uppgifter som framgår av respektive köpekontrakt

Identifiera en registrerad person och finna de personuppgifter som tillhör den specifika registrerade.

Tillhandahålls av den som tar kontakt med oss.

Berättigat intresse / Uppfyllande av lag (beaktandesats 64 i GDPR).

 

Personuppgiften raderas samma dag som vi identifierar den registrerade och dennes personuppgifter. Identifiering ska ha skett inom fem arbetsdagar.

Förnamn och Efternamn

Identifiera en registrerad person, t.ex. jmf med det försäljningskontrakt som tillhandahålls oss för identifiering av relevant försäljningsobjekt.

Tillhandahålls av den som tar kontakt med oss.

Berättigat intresse / Uppfyllande av lag (beaktandesats 64 i GDPR).

 

Personuppgiften raderas den dagen vi försäkrat oss om att ärende hos oss är avslutat och senast 30 dagar efter att vi mottog personuppgiften.

E-postadress

Identifiera en registrerad person, t.ex. jmf med det försäljningskontrakt som tillhandahålls oss för identifiering av relevant försäljningsobjekt samt för att kunna ha kontakt med den person som har kontaktat oss per mail.

Tillhandahålls av den som tar kontakt med oss.

Berättigat intresse / Uppfyllande av lag (beaktandesats 64 i GDPR) och berättigat intresse att besvara personens mailförfrågan.

 

Personuppgiften raderas den dagen vi försäkrat oss om att ärende hos oss är avslutat och senast 30 dagar efter att vi mottog personuppgiften.

Kopia på ID-kort/körkort eller pass (endast sida med fotografi)

Identifiera en registrerad person, t.ex. jmf med det försäljningskontrakt som tillhandahålls oss för identifiering av relevant försäljningsobjekt.

Tillhandahålls av den som tar kontakt med oss.

Berättigat intresse / Uppfyllande av lag (beaktandesats 64 i GDPR) och berättigat intresse att besvara personens mailförfrågan.

 

Personuppgiften raderas samma dag som vi identifierar den registrerade och dennes personuppgifter. Identifiering ska ha skett inom fem arbetsdagar.

 

6.2.           Om du är representant för ett fastighetsmäklarföretag och/eller är fastighetsmäklare

Personuppgift

Vad vi använder personuppgiften till (syftet)

Varifrån personuppgiften kommer

Laglig grund

Hur länge vi behandlar personuppgiften

Kopia på ID-kort/körkort eller pass (endast sida med fotografi)

Att identifiera de personuppgifter som tillhör dig i våra Tjänster.

Från dig personligen

Berättigat intresse / Uppfyllande av lag (beaktandesats 64 i GDPR).

 

 

Maxtid för ett ärende är 90 dagar. Personuppgiften raderas 30 dagar efter att vi försäkrat oss om att ditt ärende hos oss är avslutat.

 

6.3.           Om du är besökare av Webbplatsen och/eller Appen

Personuppgift

Vad vi använder personuppgiften till (syftet)

Varifrån personuppgiften kommer

Laglig grund

Hur länge vi behandlar personuppgiften

Kopia på ID-kort/körkort eller pass (endast sida med fotografi)

Att identifiera de personuppgifter som tillhör dig i våra Tjänster.

Från dig personligen

Berättigat intresse / Uppfyllande av lag (beaktandesats 64 i GDPR).

 

 

Maxtid för ett ärende är 90 dagar. Personuppgiften raderas 30 dagar efter att vi försäkrat oss om att ditt ärende hos oss är avslutat.

 

6.4.           Om du kontaktar oss i ett kundtjänstärende via support@bopedia.se  

Personuppgift

Vad vi använder personuppgiften till (syftet)

Varifrån personuppgiften kommer

Laglig grund

Hur länge vi behandlar personuppgiften

E-postadress

Att tillse att kommunikationen sker till korrekt part som efterfrågat kommunikationen.

Från dig personligen

Berättigat intresse

 

 

Maxtid för ett ärende är 90 dagar. Personuppgiften raderas 30 dagar efter att vi försäkrat oss om att ditt ärende hos oss är avslutat.

Förnamn och efternamn (om du lämnar ett sådant)

Att tillse att kommunikationen sker till korrekt part som efterfrågat kommunikationen

Från dig personligen

Berättigat intresse

Maxtid för ett ärende är 90 dagar. Personuppgiften raderas 30 dagar efter att vi försäkrat oss om att ditt ärende hos oss är avslutat.

 

7.    Vilka vi delar dina personuppgifter med

 

I vissa fall är det nödvändigt för oss att dela vissa personuppgifter med företag som utför tjänster för vår räkning så att vi kan leverera Tjänsterna till dig, allmänheten och fastighetsmäklarföretagen. Exempel på sådana är leverantörer av system som skickar e-post och andra meddelanden, molntjänster för lagring av data, support- och ärendehanteringssystem eller konsulter som vi anlitat för att på bästa sätt driva och utveckla våra Tjänster. Vi är fortsatt ansvariga för den behandling av dina personuppgifter som leverantören gör. Leverantörerna får inte använda uppgifterna för andra ändamål än de som vi anger.

Vår lagliga grund för överföring av vissa personuppgifter till nedan mottagare är ett berättigat intresse att erhålla tjänster som vi själva inte kan erbjuda. Vi har ett berättigat intresse att kunna få tillgång till dessa tjänster och funktionalitet. Vi säkerställer att den behandling detta innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här syftet. Du har rätt att invända mot denna behandling, på grund av omständigheter i ditt enskilda fall. Mer information om dina rättigheter hittar du i avsnitt 4.

Nedan följer en redogörelse över de kategorier av mottagare som erhåller de personuppgifter vi behandlar.

Personuppgift

Mottagare

Syfte med tillhandahållande av personuppgiften

Laglig grund

Personuppgiftsbiträde eller självständigt alt. gemensamt personuppgiftsansvarig

Personnummer för fastighetsmäklare ansluten till Mäklarsamfundet

 

Mäklarsamfundet

 

 

 

 

Att kontrollera medlemskap och registrering hos FMI.

Berättigat intresse

Självständigt personuppgiftsansvarig

 

 

 

 

Mobilnummer

Leverantör av SMS-tjänst

Skicka meddelande till aktörer som skapat användarkonton via Webbplatsen.

Berättigat intresse

Personuppgiftsbiträde

E-postadress

Leverantör av e-posttjänst

Skicka meddelande till aktörer som skapat användarkonton via Webbplatsen.

Berättigat intresse

Personuppgiftsbiträde

Mobilnummer

E-postadress

Förnamn och efternamn

Support- och ärendehanteringssystem

Tillhandahålla en supporttjänst för Tjänsterna.

Berättigat intresse

Personuppgiftsbiträde

Förnamn och efternamn på företrädare för BRF

Tjänsteleverantör av Tjänsten BRF-hjälpen

Analys och distribution av BRF-handlingar.

Berättigat intresse

Personuppgiftsbiträde

Samtliga data kopplade till Tjänsterna

Tjänsteleverantör IT / Konsulterande utvecklare

Utveckling och drift av MSFU:s system.

Berättigat intresse

Personuppgiftsbiträde

Samtliga data kopplade till Tjänsterna

Molntjänstleverantör

Lagring av MSFU:s data för tillhandahållande av Tjänsterna.

Berättigat intresse

Personuppgiftsbiträde

 

 

 

8.    Var lagrar vi dina personuppgifter och skyddsåtgärder

 

Vi lagrar dina personuppgifter endast inom EU/EES.

 

All behandling av personuppgifter sker med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av GDPR och MSFU:s utgivningsbevis samt i övrigt säkerställs vara i enlighet med gällande lag. För att uppnå ett fullgjort integritetsskydd har MSFU tillsett att personuppgifter skyddas av modern och effektiv teknik. Bolaget har vidare beslutat om interna rutiner och policy avseende MSFU:s befattningshavares åtkomst till personuppgifter och kontinuerlig översyn (varje kvartal) av MSFU:s behandling av personuppgifter i syfte att tillämpa minimering av personuppgifter samt riktlinjer för vilka aktörer som kan få ta del av behandlade personuppgifter.

 

9.    Automatiskt beslutsfattande

 

Vi behandlar inte dina personuppgifter för automatiskt beslutsfattande.

 

    10. Uppdatering av denna integritetspolicy

 

Vi kommer att uppdatera vår integritetspolicy när det behövs för att återspegla användarnas feedback och ändringar i våra Tjänster. När integritetspolicyn uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst upp i policyn.

 

_____________________________